လေးမျက်နှာဂူဘုရား

( Lemyethna Temple )

ﺎﻨﺘﯿﻤﻟ ﺪﺒﻌﻣ (ﻩﺮﻬﭼ ﺭﺎﻬﭼ ﺭﺎﻏ :ﯼﺍ ﻪﻣﺮﺑ)، ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻨﺘﯿﻤﻟ ﻩﺪﮑﺘ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
4865
Statistics: Rank
20420

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
7364529814295 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Lemyethna Temple ?

Booking.com
541.947 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 314 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.