ပုထိုးသားများဂူဘုရား

( Pahto Tha Mya Pagode )

ﺎﯿﻣ ﺎﺗ ﻮﺗﺎﭘ ﻩﺪﮑﺘﺑ ﻪﺑ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻥﺎﮔﺎﺑ ﺭﺩ ﯼﺪﺒﻌﻣu200c1605 .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ ﻩﺭﺎﻤ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Joachim K. Bautze (1996) - CC BY-SA 3.0
Statistics: Position
2931
Statistics: Rank
42882

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
3948265175675 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Pahto Tha Mya Pagode ?

Booking.com
517.411 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.229 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 153 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.