နတ်လှောင်ကျောင်း

( Nathlaung Kyaung Temple )

ﺪﺒﻌﻣ nathlaung kyaung (ﺖﯾﺮﮑﺴﻧﺎﺳ: नाथ क

ﺱﺍﺮﺗ ﺎﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﯼﻮﮕﻟﺍ ﮏﯾ ﯼﻭﺭ ﺪﺒﻌﻣu200cﺐﯿﺷ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﯼﺎﻫu200cﻪﺑ .ﺪﻨﻨﮐ ﺭﺎﮐ ﺮﮕﯾﺩ

ﺪﺒﻌﻣ nathlaung kyaung (ﺖﯾﺮﮑﺴﻧﺎﺳ: नाथ क

ﺱﺍﺮﺗ ﺎﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﯼﻮﮕﻟﺍ ﮏﯾ ﯼﻭﺭ ﺪﺒﻌﻣu200cﺐﯿﺷ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﯼﺎﻫu200cﻪﺑ .ﺪﻨﻨﮐ ﺭﺎﮐ ﺮﮕﯾﺩ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
8406
Statistics: Rank
4084

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
1597486233159 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Nathlaung Kyaung Temple ?

Booking.com
541.935 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 302 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.