ဗူးဘုရား

( Bupaya Pagoda )

ﺎﯾﺎﭘﻮﺑ ﻩﺪﮑﺘﺑ (ﯼﺍ ﻪﻣﺮﺑ: ဗူးဘုရား،ﻩﺪﺷ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Vyacheslav Argenberg - CC BY 4.0
Statistics: Position
6939
Statistics: Rank
9189

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
2416879352678 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Bupaya Pagoda ?

Booking.com
549.454 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 103 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.