အာနန္ဒာဘုရား

( Ananda Temple )

ﺍﺪﻧﺎﻧﺁ ﺪﺒﻌﻣ (ﯼﺍ ﻪﻣﺮﺑ: အာနန္ဒာ ဘုရား، ﺩﻮ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Vyacheslav Argenberg - CC BY 4.0
Statistics: Position
2074
Statistics: Rank
60239

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
7841532699515 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Ananda Temple ?

Booking.com
524.605 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 181 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.