စူဠာမဏိဘုရား

( Sulamani Temple )

ﯽﻧﺎﻤﯿﻠﺳ ﺪﺒﻌﻣ (ﯼﺍ ﻪﻣﺮﺑ: စူဠာမဏိဘုရား،

ﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﻮﺘﯿﺴﯿﺗﺎﭘﺍﺭﺎﻧ ﻩﺎﺷﺩﺎﭘ ﻂﺳﻮﺗ 1183 ﻝﺎﺳ ﺭﺩ،

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Tore Sætre - CC BY-SA 4.0
Jasoneppink - CC BY 2.0
Statistics: Position
6933
Statistics: Rank
9189

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
3258671496893 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Sulamani Temple ?

Booking.com
541.931 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 298 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.