םלוע םולש

ךלוה תייה ןאל ,םלועבש ןמזה ל

?ליחתהל הפיא

םיירקיעה םלועה יאלפ לע לכתסת ,ליחתהל הפיאמ עדוי אל לבא ,לייטל

הארשה לבקל לכותש ידכ םלועה תואלפנכ םיבישחמ ונאש המ לש המישר ך

תושדח ןיינע תודוקנ רחא שופיחב ,הפמב טוונל לוכי דימת התא ,קיפס

הפמ

.דואמ לודג ץראה רודכ

םיירקיעה םידעיב שופיח עצבל ך

םידעי תפמ