සීගිරිය

( Sigiriya )
Azharkhanam - CC BY-SA 4.0 Daniel Liabeuf - CC BY-SA 3.0 Venkasub - CC BY-SA 3.0 hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn chamilt hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn hugh llewelyn Nazly Nazly Nazly Nazly txikita69 txikita69 txikita69 clurr txikita69 Nazly agatha sea txikita69 Nazly txikita69 txikita69 Nazly txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 Andrew 鐘 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 richie rocket txikita69 Nene La Beet wmharsha Nene La Beet txikita69 txikita69 hceebee txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 txikita69 CiaranJMcNulty stuandgravy stuandgravy hkfuey97 txikita69 txikita69 imprezaZUN imprezaZUN imprezaZUN imprezaZUN imprezaZUN HumanityAshore kamsky Jean-Louis POTIER paveldobrovsky bpreece paveldobrovsky paveldobrovsky agatha sea jose.jhg Lakpura LLC raindog Lakpura LLC jose.jhg jose.jhg agatha sea jose.jhg agatha sea jose.jhg StJenna bpreece jose.jhg hugh llewelyn jose.jhg chamilt wmharsha hugh llewelyn paveldobrovsky Mary Anne Mohanraj 4Neus Lakpura LLC Lakpura LLC Lakpura LLC Lakpura LLC Lakpura LLC 4Neus Lakpura LLC Lakpura LLC Lakpura LLC 4Neus Lakpura LLC Lakpura LLC Lakpura LLC Lakpura LLC elekis_ 4Neus Lakpura LLC Lakpura LLC 4Neus 4Neus Lakpura LLC Lakpura LLC Lakpura LLC 4Neus 4Neus plb06 4Neus elekis_ clurr Franx' Greenwich Photography elekis_ paveldobrovsky tim ellis 4Neus Greenwich Photography StJenna Greenwich Photography Dr Ropata tim ellis Shehan Obeysekera richie rocket elekis_ plb06 elekis_ plb06 aakaashá thedingostrategy richy_trip plb06 Shehan Obeysekera HSNUHOW plb06 elekis_ LisArt plb06 LisArt chamilt LisArt micrognostic CiaranJMcNulty agatha sea Jean-Louis POTIER cotaro70s habi prise69 prise69 LisArt HSNUHOW wmharsha aakaashá shankar s. Lazyllama motumboe NH53 World of Travolution360 World of Travolution360 World of Travolution360 StJenna D-Stanley shankar s. 4Neus LisArt cotaro70s odh! cotaro70s Andrew 鐘 Matthew Goulding ciamabue cotaro70s NH53 agatha sea yacht_boy Gobbolino the witch's cat Purblind Jacek N. Purblind Purblind agatha sea yacht_boy Purblind David Leo Veksler Purblind shankar s. cotaro70s 4Neus pixel.fabian agatha sea Purblind yacht_boy StJenna Gobbolino the witch's cat agatha sea cotaro70s Albert Freeman Jacek N. the very honest man plb06 tim ellis petit zozio aakaashá tim ellis davida3 Gobbolino the witch's cat cotaro70s aakaashá Peter Nijenhuis Matthew Goulding StJenna Kirk Siang aakaashá YoTuT Gobbolino the witch's cat Ankur Panchbudhe clurr petit zozio neil banas LisArt petit zozio Gobbolino the witch's cat petit zozio Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe clurr davida3 richie rocket davida3 Matthew Goulding Gobbolino the witch's cat Ankur Panchbudhe aakaashá Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe Jacek N. aakaashá Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe aakaashá aakaashá aakaashá petit zozio danielsnelson Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe Ankur Panchbudhe Kirk Siang Gobbolino the witch's cat LisArt Felix Krohn aakaashá aakaashá LisArt World of Travolution360 4Neus aakaashá danielsnelson Gobbolino the witch's cat neil banas Gobbolino the witch's cat LisArt StJenna elekis_ Family Creation Gobbolino the witch's cat yacht_boy hceebee Luca - "Bluesky" aakaashá mistermunay elekis_ elekis_ yacht_boy aakaashá yacht_boy kalyan3 Gobbolino the witch's cat aakaashá Gobbolino the witch's cat aakaashá World of Travolution360 aakaashá aakaashá aakaashá yacht_boy yacht_boy Gobbolino the witch's cat py3mdwg aakaashá Matthew Goulding Andrew 鐘 travfotos travfotos hceebee mistermunay Gwenaël Piaser dronepicr rhythmicdiaspora Gobbolino the witch's cat A.Davey yacht_boy yacht_boy World of Travolution360 mistermunay Gobbolino the witch's cat yacht_boy StJenna Walter Saporiti aakaashá Migara.Migz oswaId hceebee elekis_ FabioC. Gobbolino the witch's cat Peyman Zehtab Fard aakaashá D-Stanley aakaashá yacht_boy oswaId yacht_boy davida3 hceebee m.gifford davida3 Kirk Siang Matthew Goulding yacht_boy Felix Krohn Poo-tee-weet? Sam Steiner Gobbolino the witch's cat micrognostic Shehan Obeysekera Sumudu Vidyalankara Poo-tee-weet? Poo-tee-weet? Poo-tee-weet? micrognostic yacht_boy Lakpura LLC mistermunay A.Davey travfotos Poo-tee-weet? michaelnewport kalyan3 Lakpura LLC Sumudu Vidyalankara Farah Yacoub judepics Lakpura LLC Matthew Goulding richie rocket Sumudu Vidyalankara MarcProudfoot Poo-tee-weet? m.gifford rhythmicdiaspora Poo-tee-weet? yacht_boy mistermunay mistermunay Velovotee CiaranJMcNulty hceebee Tocker Fathzer Poo-tee-weet? mistermunay Poo-tee-weet? Felix Krohn pradeepswami oft-quoted Mandrake Silvertongue Goiena.net Poo-tee-weet? Lakpura LLC Poo-tee-weet? mistermunay Lakpura LLC mistermunay Poo-tee-weet? davida3 Lakpura LLC petit zozio mistermunay eiko_eiko Sumudu Vidyalankara mistermunay yacht_boy clurr Poo-tee-weet? HSNUHOW Lakpura LLC Lakpura LLC Shehan Obeysekera Sumudu Vidyalankara petit zozio petit zozio eiko_eiko petit zozio hceebee petit zozio ananthan StretchyBill davida3 tpp1001 eiko_eiko davida3 eiko_eiko petit zozio MsAnthea hannahjane.b eiko_eiko petit zozio petit zozio petit zozio World of Travolution360 petit zozio hceebee petit zozio petit zozio D-Stanley sweetpeasue petit zozio petit zozio Chris G Earley Kavidu davida3 petit zozio davida3 petit zozio sweetpeasue StJenna ciamabue yacht_boy nishan.sl Kavidu Chris G Earley Chris G Earley Chris G Earley Chris G Earley Sudharsan.Narayanan NH53 Kavidu jmcbailey DrCoola Matthew Goulding spaceppl Chris G Earley yacht_boy pinebuds Chris G Earley stachelig Shehan Obeysekera yacht_boy FabioC. DrCoola sweetpeasue pinebuds sweetpeasue Chris G Earley Mark Eichmann Drew Turner 777 DrCoola yacht_boy Luca - "Bluesky" sweetpeasue Kavidu DrCoola pinebuds petit zozio Kavidu Gobbolino the witch's cat cvandega De Luca Daniele Aidan Jones sweetpeasue Mal B Mal B Mal B Mal B Mal B Mal B Mal B cotaro70s Mal B Mal B Mal B Mal B Kesara Rathnayake (kesara.lk) Kesara Rathnayake (kesara.lk) cotaro70s cotaro70s cotaro70s Kesara Rathnayake (kesara.lk) cotaro70s Kesara Rathnayake (kesara.lk) Kesara Rathnayake (kesara.lk) cotaro70s Kesara Rathnayake (kesara.lk) Mal B Kesara Rathnayake (kesara.lk) Mal B cotaro70s Kesara Rathnayake (kesara.lk) Mal B istolethetv Mal B gripso_banana_prune Mal B Kesara Rathnayake (kesara.lk) gripso_banana_prune gripso_banana_prune gripso_banana_prune gripso_banana_prune gripso_banana_prune gripso_banana_prune Felix Krohn Felix Krohn wallygrom Inklaar Felix Krohn wallygrom Felix Krohn Felix Krohn wallygrom Felix Krohn Felix Krohn Felix Krohn wallygrom Felix Krohn Felix Krohn Felix Krohn wallygrom Inklaar Felix Krohn Inklaar Inklaar Inklaar Inklaar Inklaar Inklaar Inklaar Inklaar Inklaar Inklaar

Sigiriya és un jaciment arqueològic al districte de Matale, a la província Central de Sri Lanka. Conté les ruïnes d'un antic complex palatí, construït durant el regnat del rei Kasyapa (477 – 495). És una de les més populars destinacions turístiques del país. Va ser declarat  Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any 1982.

Sigiriya se suposa que fou habitada des de temps prehistòrics. Va ser utilitzada com un monestir enclavat en la roca des del Segle III, amb cavernes preparades per devots budistes.

El jardí i el palau van ser fets construir per Kasyapa. Després de la mort de Kasyapa, va seguir sent un complex monàstic fins al segle xiv, i més tard va ser abandonat. Les ruïnes van ser descobertes el 1908 per l'explorador britànic John Still. Les inscripcions de Sigiri van ser desxifrades per l'arqueòleg Paranavithana qui va publicar un famós treball publicat a Oxford, dedicat als Sigiri Graffiti (Els grafits de Sigiri). Ell mateix va escriure el popular llibre Story of Sigiriya (Història de Sigiriya).

Fotografies de:
Azharkhanam - CC BY-SA 4.0
Daniel Liabeuf - CC BY-SA 3.0
Venkasub - CC BY-SA 3.0
Statistics: Position (field_position)
524
Statistics: Rank (field_order)
2961

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
927658314Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 2121

Google street view