අවුකන බුදු පිළිමය

( Avukana )

Avukana és una ciutat i un temple de Sri Lanka, prop de Dambulla, a la província d'Anuradhapura.

El temple d'Avukana, construït durant el regnat de Dathusena, el segle v, conté l'estàtua de Buda més gran del país, de 13 metres d'alt

Avukana és una ciutat i un temple de Sri Lanka, prop de Dambulla, a la província d'Anuradhapura.

El temple d'Avukana, construït durant el regnat de Dathusena, el segle v, conté l'estàtua de Buda més gran del país, de 13 metres d'alt

Fotografies de:
Statistics: Position (field_position)
549
Statistics: Rank (field_order)
2499

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
342617859Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 8428

Google street view