ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ بروتانی

بروتانی (به فرانسوی: Bretagne) [bʁə.taɲ] ( شنیدن) یک استان تاریخی و یک منطقه فرهنگی در فرانسه است. بروتانی، به «بریتانیای صغیر» یا «بریتانیای کوچک»، در مقابل بریتانیای کبیر، نیز معروف است.

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ بروتانی

ﻪﯿﻟﻭﺍ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ
  • ﯽﺘﻧﺮﺘﻨﯾﺍ ﻪﻨﻣﺍﺩ .bzh
Population, Area & Driving side
  • ﺖﯿﻌﻤﺟ 4687381
  • ﻩﺯﻮﺣ 34022

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ بروتانی ?

Booking.com
524.615 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 191 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.