ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ استان کانتابریا

کانتابریا یکی از ۱۷ بخش خودمختار اسپانیا و یکی از ۵۰ استان آن است.

کانتابریااستانی در شمال اسپانیا است.

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ استان کانتابریا

Population, Area & Driving side
  • ﺖﯿﻌﻤﺟ 584507
  • ﻩﺯﻮﺣ 5321

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ استان کانتابریا ?

Booking.com
517.357 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.229 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 96 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.