Tren Groc

MiquelGP54 S-D2020 Andreu Anguera Félix_252 MarcS9 Pep Sabater Andreu Anguera jeronilopezsanchez bernat.rv Josep M Farré UT440 131M Sergi Bernal Roger Vivé J.Bonet torrapipes UT440 131M lombartBCN bosch21@ UT440 131M Andreu Anguera pretsend (jpretel) Rafelot Escursso ROBERT_TORRES ROBERT_TORRES thierry llansades Josep M Farré Ametxa señorG Trenesmania J.Bonet MiquelGP54 carris15 Jesús Cano Sánchez Jordi F.G. The STB SLVA49 pretsend (jpretel) UT440 131M UT440 131M UT440 131M UT440 131M UT440 131M Coradia Liner V200 Jordi F.G. Estaciones de Ferrocarril UT440 131M UT440 131M MiquelGP54 UT440 131M thierry llansades VíctorBarcelona Jesús Cano Sánchez UT440 131M Wesley van Drongelen Josep M Farré UT440 131M Escursso UT440 131M UT440 131M Trans-Europe-Express MarcS9 Coradia Liner V200 Josep M Farré Lluís Vicens (sense temps per a res!) thierry llansades thierry llansades SMartine ♫♫ insomnia. UT440 131M UT440 131M UT440 131M Jesús Cano Sánchez pretsend (jpretel) MARIONA69 Bernat Borràs <trenscat.cat> UT440 131M Trans-Europe-Express parareda91 Jesús Cano Sánchez ¡arturii! UT440 131M Trans-Europe-Express AR5123 mousy ¡arturii! thierry llansades The STB tunel_argentera MARIONA69 thierry llansades @rf31_productions The STB Trans-Europe-Express thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades The STB The STB MarcS9 MarcS9 thierry llansades Estaciones de Ferrocarril UT440 131M The STB RicardCodina Jesús Cano Sánchez Wesley van Drongelen luisignacio.alonso carris15 tunel_argentera thierry llansades MarcS9 Jesús Cano Sánchez Lluís Vicens (sense temps per a res!) luisignacio.alonso Wesley van Drongelen toni Nieto Salvador thierry llansades Wesley van Drongelen giesen.torsten Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB javi332 MarcS9 The STB Jesús Cano Sánchez The STB tortipede [Lapicero] RicardCodina Wesley van Drongelen The STB Sergi Bernal The STB thierry llansades The STB Jesús Cano Sánchez The STB tortipede thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez MARIONA69 thierry llansades Wesley van Drongelen tortipede luisignacio.alonso The STB Quim Bahí The STB The STB thierry llansades tortipede The STB Jesús Cano Sánchez Xavier_Martínez luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona The STB RicardCodina MarcS9 MarcS9 MarcS9 UT440_132M The STB Escursso The STB The STB The STB MarcS9 [Lapicero] thierry llansades UT440_132M Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso tortipede Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez Trans-Europe-Express The STB Jesús Cano Sánchez The STB The STB Jesús Cano Sánchez The STB The STB The STB Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Pemi Serarols The STB luisignacio.alonso tortipede tortipede thierry llansades The STB The STB The STB luisignacio.alonso UT440_132M Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso The STB Trans-Europe-Express thierry llansades thierry llansades tortipede tunel_argentera Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades MarcS9 thierry llansades Jesús Cano Sánchez tortipede Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona UT440_132M The STB thierry llansades thierry llansades The STB The STB thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB thierry llansades The STB The STB _sandreta Centre Europeu de Barcelona ConsignaA Jesús Cano Sánchez thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades Centre Europeu de Barcelona The STB The STB thierry llansades thierry llansades Joanjo Aguar Matoses Pemi Serarols The STB UT440_132M luisignacio.alonso tortipede The STB luisignacio.alonso aarongilp RicardCodina thierry llansades The STB thierry llansades [Lapicero] thierry llansades The STB The STB thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez tortipede thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades Pemi Serarols tortipede thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Vicent Bou thierry llansades [Lapicero] Jesús Cano Sánchez SergiTrens thierry llansades luisignacio.alonso Fundació Pere Tarres thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Pemi Serarols thierry llansades thierry llansades thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona Xaf luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades [Lapicero] thierry llansades Bernardí thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Ferranet _sandreta luisignacio.alonso The STB Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona Glenn Shoemake thierry llansades thierry llansades tortipede thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso The STB luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Escursso Pemi Serarols Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades drhofmann luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades carris15 thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades KOKONIS thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Bernardí thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Mullonnn carris15 alhzeia thierry llansades luisignacio.alonso The STB luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades _sandreta UT440_132M ferran2009 thierry llansades thierry llansades Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso [Lapicero] luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades [Lapicero] thierry llansades [Lapicero] thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Francesc Carreras thierry llansades [Lapicero] luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona RicardCodina Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso [Lapicero] Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona RicardCodina luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso _sandreta luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Camp de Solidaritat SETEM al Brasil 2016 luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso jolispic luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades _sandreta thierry llansades luisignacio.alonso MiquelGP54 S-D2020 Andreu Anguera Félix_252 S-D2020 MarcS9 Pep Sabater Andreu Anguera jeronilopezsanchez bernat.rv Josep M Farré MarcS9 UT440 131M Sergi Bernal Roger Vivé J.Bonet torrapipes UT440 131M lombartBCN bosch21@ UT440 131M Coradia Liner V200 Andreu Anguera josepponsibusquet. pretsend (jpretel) Rafelot Escursso ROBERT_TORRES ROBERT_TORRES thierry llansades Josep M Farré Ametxa jmcreus señorG Trenesmania J.Bonet MiquelGP54 Josep M Farré carris15 Jesús Cano Sánchez Jordi F.G. The STB pretsend (jpretel) UT440 131M UT440 131M UT440 131M UT440 131M UT440 131M Coradia Liner V200 Jordi F.G. Estaciones de Ferrocarril UT440 131M UT440 131M MiquelGP54 UT440 131M thierry llansades VíctorBarcelona Jesús Cano Sánchez UT440 131M pretsend (jpretel) Wesley van Drongelen Josep M Farré UT440 131M Escursso UT440 131M Trans-Europe-Express MarcS9 Coradia Liner V200 Josep M Farré Lluís Vicens (sense temps per a res!) thierry llansades thierry llansades SMartine ♫♫ Bernat Borràs <trenscat.cat> insomnia. UT440 131M UT440 131M ¡arturii! UT440 131M Jesús Cano Sánchez pretsend (jpretel) MARIONA69 Bernat Borràs <trenscat.cat> UT440 131M parareda91 Jesús Cano Sánchez ¡arturii! UT440 131M Trans-Europe-Express AR5123 mousy ¡arturii! thierry llansades The STB tunel_argentera tortipede MARIONA69 thierry llansades @rf31_productions The STB The STB thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades The STB The STB Wesley van Drongelen MarcS9 MarcS9 thierry llansades Estaciones de Ferrocarril UT440 131M The STB RicardCodina Jesús Cano Sánchez Wesley van Drongelen carris15 luisignacio.alonso carris15 tunel_argentera thierry llansades MarcS9 Lluís Vicens (sense temps per a res!) jordaso Wesley van Drongelen toni Nieto Salvador Wesley van Drongelen giesen.torsten Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB javi332 MarcS9 Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez The STB tortipede [Lapicero] RicardCodina Wesley van Drongelen Escursso The STB Sergi Bernal The STB MarcS9 thierry llansades The STB Jesús Cano Sánchez The STB tortipede thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez MARIONA69 thierry llansades Wesley van Drongelen tortipede SBA73 luisignacio.alonso The STB Quim Bahí The STB The STB thierry llansades tortipede The STB Jesús Cano Sánchez Xavier_Martínez luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona The STB RicardCodina MarcS9 MarcS9 MarcS9 UT440_132M The STB Escursso The STB thierry llansades The STB The STB [Lapicero] tortipede thierry llansades UT440_132M Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso tortipede Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez Centre Europeu de Barcelona Trans-Europe-Express The STB Jesús Cano Sánchez The STB The STB [Lapicero] Jesús Cano Sánchez The STB The STB Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades Pemi Serarols The STB luisignacio.alonso tortipede thierry llansades The STB The STB tortipede The STB luisignacio.alonso UT440_132M Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso The STB Trans-Europe-Express thierry llansades thierry llansades tortipede tunel_argentera Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades MarcS9 thierry llansades Jesús Cano Sánchez tortipede Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona UT440_132M The STB thierry llansades Itotti69 thierry llansades The STB thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades The STB thierry llansades The STB The STB _sandreta Centre Europeu de Barcelona ConsignaA thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades Centre Europeu de Barcelona The STB The STB thierry llansades thierry llansades Joanjo Aguar Matoses Pemi Serarols The STB UT440_132M luisignacio.alonso Itotti69 tortipede The STB aarongilp RicardCodina thierry llansades The STB thierry llansades [Lapicero] thierry llansades The STB The STB thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez tortipede thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades Pemi Serarols tortipede thierry llansades The STB thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Vicent Bou thierry llansades [Lapicero] Jesús Cano Sánchez Polaroyd7 The STB SergiTrens thierry llansades Escursso luisignacio.alonso Fundació Pere Tarres thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Pemi Serarols thierry llansades thierry llansades thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona Xaf luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades [Lapicero] thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Bernardí thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Ferranet _sandreta luisignacio.alonso The STB Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona Jesús Cano Sánchez Glenn Shoemake thierry llansades thierry llansades tortipede thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso The STB luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Escursso Pemi Serarols Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Escursso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades drhofmann _sandreta luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades carris15 thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades KOKONIS thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Bernardí thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Mullonnn carris15 alhzeia thierry llansades luisignacio.alonso The STB luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades _sandreta UT440_132M ferran2009 thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso [Lapicero] luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades [Lapicero] thierry llansades [Lapicero] thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Francesc Carreras The STB [Lapicero] luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona RicardCodina Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso [Lapicero] Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona RicardCodina thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso Ferranet _sandreta luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Camp de Solidaritat SETEM al Brasil 2016

El Tren Groc (en francès Train Jaune) o Tren Groc de la Cerdanya, també conegut com la Línia de Cerdanya o més popularment com el canari de muntanya, és una línia de ferrocarril de via mètrica (via estreta d'un metre d'ample) gestionat per la SNCF a través de la marca regional TER d'Occitània. Connecta les comarques de la Cerdanya i el Conflent (a la Catalunya del Nord), des de Vilafranca de Conflent fins a l'estació de la Tor de Querol, via Font-romeu, resseguint el curs de la Tet i, al vessant cerdà, evitant curosament l'enclavament de Llívia. A Vilafranca de Conflent connecta amb el tren d'ample internacional procedent de Perpinyà; i a la Tor de Querol, amb el procedent de Tolosa i Paris i el d'ample ibèric de Renfe Operadora (Rodalies R3) procedent de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona per la via de Vic, Ripoll i Puigcerda.

El projecte neix de la intenció d'unir Perpinyà amb la Cerdanya i la seva unió amb la projectada línia transpirinenca entre Barcelona i Tolosa de Llenguadoc. Per aquest motiu, la línia va ser classificada d'interès general pel govern francès, que es va fer càrrec de l'obra i adjudicà l'explotació a la companyia de ferrocarril du Midi et du Canal latéral à la Garonne. A causa de les característiques del terreny, que requerien una forta inversió en túnels, es va decidir que el tram a partir de Vilafranca fos d'ample mètric i separat de la línia Vilafranca-Perpinyà, d'ample internacional.

La seva construcció va començar l'any 1903. Els treballs es van veure afectats per un greu accident durant proves de càrrega del pont Gisclard, en el qual van perdre la vida 6 persones, un dels quals l'artífex del seu disseny Albert Gisclard.

 La línia arriba a Montlluís el 1910

El 1910 es va inaugurar el tram Vilafranca-Montlluís i mesos més tard, ja el 1911, arribà fins a la Guingueta d'Ix. El tram final, fins a la Tor de Querol, es va completar l'any 1927, fet que suposava la connexió amb la línia d'ample ibèric fins a Barcelona. 2 anys més tard es completava la línia entre Tolosa i la Tor de Querol d'ample internacional.[1]

La companyia ferroviària du Midi, el 1934. s'ajunta amb la de Paris à Orleans per a l'explotació conjunta de les línies que administraven. El 1938 es nacionalitzà el ferrocarril i la SNCF prengué el control de la línia.

Rego, Lurdes «El canari dels Pirineus». Sàpiens [Barcelona], núm. 101, març 2011, p. 63. ISSN: 1695-2014.
Fotografies de:
Statistics: Position (field_position)
5051
Statistics: Rank (field_order)
107205

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
946325817Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 1961

Google street view

On puc dormir a prop de Tren Groc ?

Booking.com
389.576 visites en total, 8.769 Llocs d'interès, 393 Destinacions, 196 visites avui.