وادي ميزاب

( Mzab )
PhR61 - CC BY 2.0 michael_jeddah dalbera foto_morgana christian_lemale christian_lemale christian_lemale BeNowMeHere Ath Salem Gaston Batistini christian_lemale hapulcu dalbera Ath Salem ALTASENSIBILIDAD Ath Salem Ath Salem NASA Goddard Photo and Video Algeria888 ( G.Zouaî ) zedamnabil Ath Salem christian_lemale Justinsoul on the road iñaki do campo gan Ath Salem Ath Salem Buster&Bubby Ath Salem SDB Fine Art Travel of 2 Decades to 555+ Places Ph Ath Salem Justinsoul on the road rapidtravelchai Justinsoul on the road iñaki do campo gan SDB Fine Art Travel of 2 Decades to 555+ Places Ph foto_morgana Algeria888 ( G.Zouaî ) iñaki do campo gan Ath Salem Ath Salem iñaki do campo gan iñaki do campo gan Justinsoul on the road pete.fuller.thompson Ath Salem Ath Salem Buster&Bubby Ath Salem Ath Salem Buster&Bubby iñaki do campo gan Ath Salem Ath Salem Ath Salem Ath Salem Justinsoul on the road iñaki do campo gan Ath Salem iñaki do campo gan brahimait70 memoire2cite50 Buster&Bubby foto_morgana memoire2cite50 memoire2cite50 memoire2cite50 Justinsoul on the road SDB Fine Art Travel of 2 Decades to 555+ Places Ph Buster&Bubby Ath Salem merise1 Morton1905 iñaki do campo gan Justinsoul on the road IBM Research – Africa foto_morgana hanming_huang A_TAIBI hanming_huang dalbera Justinsoul on the road Ath Salem dalbera rapidtravelchai Ath Salem foto_morgana Justinsoul on the road Ath Salem Justinsoul on the road dalbera EU Neighbours South Reeboh Buster&Bubby Ath Salem L'Abominable Homme de Rires dalbera Ath Salem Ath Salem dalbera Justinsoul on the road Ath Salem rapidtravelchai Justinsoul on the road Justinsoul on the road Tarzán de los gnomos rapidtravelchai Ath Salem foto_morgana rapidtravelchai Ath Salem max rocker foto_morgana marionmüller Ath Salem L'Abominable Homme de Rires Ath Salem foto_morgana Ath Salem Karim Amar foto_morgana foto_morgana Ath Salem max rocker foto_morgana espace-algerie Binyen Buster&Bubby foto_morgana BISKER Mohamed Ath Salem Manfred Lentz foto_morgana foto_morgana foto_morgana foto_morgana foto_morgana dopodormo BISKER Mohamed foto_morgana Hiro Otake Buster&Bubby L'Abominable Homme de Rires max rocker foto_morgana L'Abominable Homme de Rires foto_morgana L'Abominable Homme de Rires L'Abominable Homme de Rires A_TAIBI dopodormo dantoujours dopodormo dantoujours L'Abominable Homme de Rires hanming_huang Manfred Lentz twistedmx13 foto_morgana Manfred Lentz L'Abominable Homme de Rires hanming_huang L'Abominable Homme de Rires L'Abominable Homme de Rires L'Abominable Homme de Rires foto_morgana hanming_huang L'Abominable Homme de Rires Crane in Prague L'Abominable Homme de Rires hanming_huang quadralectics L'Abominable Homme de Rires dopodormo philippebierny L'Abominable Homme de Rires antuan gaviota dantoujours L'Abominable Homme de Rires Joan Vila quadralectics L'Abominable Homme de Rires Ath Salem Tribes of the World Papillon-DZ pete.fuller.thompson Crane in Prague tico_manudo Benjamin Vanderlick siendosaludable djryves jan.korba nkhouloud hanming_huang GARNI RAFIK hanming_huang Crane in Prague hanming_huang Ricard Livanos pixia2008 Crane in Prague Benjamin Vanderlick Crane in Prague Tonton Jaja jjlm-fr Crane in Prague gosiapostcards direzione sud Crane in Prague Crane in Prague A_TAIBI Crane in Prague Benjamin Vanderlick Crane in Prague jjlm-fr hanming_huang hanming_huang jjlm-fr jjlm-fr hanming_huang hanming_huang hanming_huang louis75018 jjlm-fr hanming_huang hanming_huang hanming_huang jjlm-fr hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang jjlm-fr hanming_huang hanming_huang escandio hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang O P T I M I S T I C hanming_huang hanming_huang hanming_huang Blackwych hanming_huang escandio christian_lemale Argyro Poursanidou Djillali Baba-Ahmed Jean d'Hugues nkhouloud Manfred Lentz max rocker max rocker max rocker foto_morgana max rocker GARNI RAFIK dzpixel Jean d'Hugues Manfred Lentz Manfred Lentz Edeliades Manfred Lentz Manfred Lentz Manfred Lentz Manfred Lentz Manfred Lentz GARNI RAFIK Manfred Lentz Manfred Lentz GARNI RAFIK philippebierny GARNI RAFIK philippebierny A_TAIBI philippebierny philippebierny philippebierny GARNI RAFIK dantoujours GARNI RAFIK philippebierny jan.korba hanming_huang hanming_huang philippebierny Benidiri Redha hanming_huang GARNI RAFIK World Picture Service ckiken Benidiri Redha TACOUKA hanming_huang jan.korba hanming_huang rodrigo.ncs eleonora/rama Benidiri Redha Postcrossing: jennifermuliadi aquilla78 hanming_huang hanming_huang antuan gaviota pepandtim hanming_huang Sunset55 hanming_huang aquilla78 hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang jimmawan hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang espace.algerie hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang jan.korba hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang Cap. LUZ hanming_huang hanming_huang hanming_huang jan.korba hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang Benidiri Redha hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang Benidiri Redha hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang bonafonp hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang service_touristique1 hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang lucyllas furkanjavaid hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang Micéu (postcards for trade) hanming_huang hanming_huang hanming_huang lmshea hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang furkanjavaid hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang furkanjavaid hanming_huang hanming_huang kadikhemili hanming_huang hanming_huang furkanjavaid hanming_huang hanming_huang hanming_huang lew2424 hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang furkanjavaid hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang escandio hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang marta.gema hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang hanming_huang escandio furkanjavaid furkanjavaid hanming_huang محاضرات مسقط

Mzab (amazic: ⴰⵖⵍⴰⵏ, Aɣlan; àrab: مزاب, Mzāb) és una antiga regió del Sàhara algerià, que correspon a la moderna província de Ghadaïa. Té una superfície de 800 km² i és una plana pedregosa amb una altura màxima de 700 metres a l'oest i de 300 a l'est, amb valls fondes anomenades chebka (shabka) del Mzab. Els establiments foren les cinc ciutats fundades pels ibadites a la vall del uadi Mzab (El Ateuf, Bou Noura, Beni Isguen, Melika i la mateixa Ghardaïa), els ksars de Gerrara, Berriane i Metlili, Daya Ben Dahoua (fundada a l'inici del segle xx) i l'oasi de Zelfana. La pluja hi és minsa (60 mm de mitjana, puntes a 1 i 123) i la temperatura mitjana és d'11 graus (puntes a l'estiu d'entre 34 i 50 graus; a l'hivern, pot glaçar). L'aigua es troba a uns 20-30 metres de fondària.

La vall del Mzab està inscrita en la llista del Patrimoni de la H...Llegeix més

Mzab (amazic: ⴰⵖⵍⴰⵏ, Aɣlan; àrab: مزاب, Mzāb) és una antiga regió del Sàhara algerià, que correspon a la moderna província de Ghadaïa. Té una superfície de 800 km² i és una plana pedregosa amb una altura màxima de 700 metres a l'oest i de 300 a l'est, amb valls fondes anomenades chebka (shabka) del Mzab. Els establiments foren les cinc ciutats fundades pels ibadites a la vall del uadi Mzab (El Ateuf, Bou Noura, Beni Isguen, Melika i la mateixa Ghardaïa), els ksars de Gerrara, Berriane i Metlili, Daya Ben Dahoua (fundada a l'inici del segle xx) i l'oasi de Zelfana. La pluja hi és minsa (60 mm de mitjana, puntes a 1 i 123) i la temperatura mitjana és d'11 graus (puntes a l'estiu d'entre 34 i 50 graus; a l'hivern, pot glaçar). L'aigua es troba a uns 20-30 metres de fondària.

La vall del Mzab està inscrita en la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 1982.

Mzab no s'esmenta abans de la conquesta àrab. Quan van arribar al Magrib, els ibadites i kharigites que fugien de les persecucions omeies es van establir al Djebal Nafusa i van convertir aviat a l'islam les tribus amazigues de la vall del Mzab que eren nòmades en una àmplia zona fins a Tahart, on es va establir el Regne dels rustàmides. El 909, el darrer imam rustàmida es va haver de refugiar a Isedraten (Sedrata), una confederació de ksurs fundada al final del segle vii a la part sud de la regió de la moderna d'Ouargla (Wargla, abans Wargilan). El territori estava al límit entre el nord i el desert i s'hi comerciava en or, esclaus, cereals, cuir, dàtils i altres productes. Els ibadites van acabar fundant, al segle següent, sobretot mercès als Banu Musab locals, un petit estat. L'Atef es va fundar el 1012, Bou Noura el 1046, Beni Isguen (Ar Tisjen) el 1048 o 1053 i Ghadaïa el 1053 o 1085. De Melika (At Amlisht), no es coneix la data, però fou vers la meitat del segle. El 1075, destruïda Isedraten, els habitants van poblar una part el Mzab i l'altra part Ouargla. Al segle xiv, va passar a dependre dels abdalwadites, fins al final de la dinastia al segle xvi.

Amb els segles, l'expansió demogràfica va obligar a fundar-hi nous establiments i, el 1630, es va fundar Lagrara (Guerrara) i el 1679 Barriane. El 1853, per un tractat, es va establir el protectorat francès que en garantia l'autonomia, però la regió fou annexionada el 1882; les normes administratives vigents no es van conservar, però bàsicament eren dues djamaa o assemblees per població, una per als afers administratius i una altra per a la justícia.

El 1896, la població de les cinc ciutats originàries s'estimava en 18.892 habitants i, el 1954, en 25.541 habitants. Va pujar fins a 46.530 el 1966, quan a la resta de pobles hi vivien 40.975 habitants. La província de Ghardaïa tenia el 1987 216.140 habitants, la població de Guerrarra era de 35.351 habitants i la de Berriane de 21.361. Les cinc ciutats (avui pràcticament unides, excepte El Ateuf, una mica separada) tenien aquesta població:

Ghardaïa 62.251 Beni Isguen-Melika 21.744 Bou Noura 18.642 El Ateuf 8.713 Total 111.350

Daya Ben Dahoua tenia 5.621 habitants, Metlili 23.616 i Zelfana 4.345. Encara hi ha quatre llogarets, dels quals només Sebseb té una mica d'importància.

Avui dia, els ibadites només representen el 60% de la població i la resta són maliquites. Quasi tots els habitants són amazics. La zona no té altra riquesa que els dàtils i el gas (principalment a Hasi R'mel). El dialecte local, mozabita o tumẓabt, és una variant de l'amazic parlat al Mzab i molt proper a la variant parlada a Ouargla, a l'Oued Righ i a Gourara.

Fotografies de:
PhR61 - CC BY 2.0
Statistics: Position (field_position)
1264
Statistics: Rank (field_order)
64260

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
523796418Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 3212

Google street view

On puc dormir a prop de Mzab ?

Booking.com
395.145 visites en total, 8.846 Llocs d'interès, 394 Destinacions, 46 visites avui.