ប្រាសាទអង្គរវត្ត

( Angkor Vat )
Manfred Werner (talk · contribs) - CC BY-SA 3.0 Yiannis Chatzitheodorou UweBKK (α 77 on ) mmmyoso radkuch.13 UweBKK (α 77 on ) mmmyoso UweBKK (α 77 on ) mmmyoso UweBKK (α 77 on ) UweBKK (α 77 on ) Ramon Boersbroek Jutta M. Jenning Jutta M. Jenning rpphotos rpphotos Daniel Mennerich UweBKK (α 77 on ) Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Dan Denison claudia.schillinger mmmyoso kevin dooley Immagini 2&3D manuthchek Daniel Mennerich Daniel Mennerich manuthchek Daniel Mennerich Strocchi jafsegal (Thanks for the 5 million views) Daniel Mennerich illuminaut Daniel Mennerich Ted's photos - Stand With Ukraine nwpuzzlr manuthchek Felix42 contra la censura Ted's photos - Stand With Ukraine Ted's photos - Stand With Ukraine Khánh Hmoong jafsegal (Thanks for the 5 million views) Rodney Topor Buzz Hoffman CharlesFred cloud.shepherd Ted's photos - Stand With Ukraine Roberto.Trombetta kevin dooley Ted's photos - Stand With Ukraine wolf4max Roberto.Trombetta a.canvas.of.light Wolfhowl Const4ntinc Roberto.Trombetta illuminaut Trey Ratcliff Ted's photos - Stand With Ukraine kevin dooley Christian Junker | Photography Ted's photos - Stand With Ukraine Ti Yab cattan2011 smallcurio Ted's photos - Stand With Ukraine drburtoni Strocchi archer10 (Dennis) Ted's photos - Stand With Ukraine Me in ME Ted's photos - Stand With Ukraine archer10 (Dennis) cattan2011 - FMD - archer10 (Dennis) Trey Ratcliff Strocchi innlai cloud.shepherd rameshsar archer10 (Dennis) Luca Di Ciaccio gustavou88 dbz885 Dr.Zhao Captain Kimo Const4ntinc Khánh Hmoong Ant‫‬hony ShanoPics wolf4max Ted's photos - Stand With Ukraine wolf4max Ti Yab staffan.scherz Ted's photos - Stand With Ukraine Alj4ck Roberto.Trombetta innlai carbajo.sergio jurvetson CharlesFred Khánh Hmoong jmbaud74 Captain Kimo www.nathaliecapitan.com Khánh Hmoong ecperez Szfery Dave_B_ Dennis Kruyt myglesias Keith "Captain Photo" Cuddeback Artemis Desteredes wandalouzy indigoMood drburtoni jmbaud74 Arian Zwegers John Shedrick Eye - the world through my I DRusso88 thaths @felixtriller Arian Zwegers arielski John Shedrick innlai Buzz Hoffman ralexander_photos Rodney Topor Immagini 2&3D wolf4max drburtoni Immagini 2&3D Roger Gerbig Szfery Captain Kimo stoicviking PiktourUK PhotoshopScaresMe.com the waving cat hiphopmilk Rob Sheridan wandalouzy www.nathaliecapitan.com Arian Zwegers Captain Kimo silicon640c John Shedrick stefans_box Michael Ranzau innlai Nhị Đắng ConstantineD Arian Zwegers Ti Yab Claudio Accheri Christian Haugen Pigalle Buzz Hoffman Pigalle Alf Igel Alf Igel John Shedrick Christian Haugen Tbatty Arian Zwegers Akinori Li Jonohey Pigalle Bo47 John Shedrick Szfery paulmorj ashabot ImageMD DRusso88 - FMD - ethan.crowley jmbaud74 Szfery John Shedrick Szfery Arian Zwegers dvillaret `James Wheeler Los viajes del Cangrejo innlai Christian Haugen Baron Reznik Jonathan Stening Captain Kimo guillenperez daveperkes 'SandFlash Andrzej Wrotek Anne & David (Use Albums) futurowoman daniel.chodusov leiris202 drburtoni Rob Sheridan Pigalle cornstaruk Jonohey Alf Igel mqnr Pigalle dvillaret Alf Igel Bambi Corro Pigalle Leo Chimaera Visions Service Adventures John Shedrick sctatepdx Sistak keithusc Keith "Captain Photo" Cuddeback thuyngastocks zrim Découverte Indochine kayadams.com Alf Igel Rmonty119 xopherlance DragonWoman justin_vidamo Christian Haugen Aglae0 Alf Igel justin_vidamo Alf Igel Christian Haugen Alf Igel shin7d Pigalle Christoph Rooms ConstantineD shankar s. txikita69 Alf Igel adeshfr adeshfr phanhop innlai `James Wheeler John Shedrick Buzz Hoffman Alf Igel Christoph Rooms Nick M73 Alf Igel HeyItsWilliam innlai 太鼓 Bo47 Christian Haugen The Wide Wide World hktang leiris202 guillenperez Image Catalog Christoph Rooms PhotoshopScaresMe.com Alf Igel hasor The Wide Wide World Alf Igel shankar s. mckaysavage Sistak Alf Igel FullofTravel Mark Turner Jonathan Stening niravtc mikaku adeshfr estetika The Wide Wide World virtualwayfarer daveperkes www.SamAntonioPhotography.com Norio.NAKAYAMA VasenkaPhotography dms_303 jasoneppink Takemany Showfew Leo Chimaera Christoph Rooms Norio.NAKAYAMA Su--May cornstaruk Christoph Rooms estetika sctatepdx Sistak Szfery Alf Igel paularps justin_vidamo shankar s. 太鼓 @felixtriller Mark Turner Christoph Rooms @felixtriller Anne & David (Use Albums) Christoph Rooms 57Andrew Alf Igel Just_acex3 Sistak shankar s. shankar s. David Pirmann innlai Christoph Rooms Alf Igel Aza Raskin Jonathan Stening Michael Ranzau Pigalle Christoph Rooms Anne & David (Use Albums) Pigalle 350.org Christoph Rooms VasenkaPhotography _bernd_ Pigalle Chun's Pictures David Pirmann Jonathan Stening dvillaret Naked Faris Chun's Pictures Sistak Christoph Rooms carbajo.sergio Mark Turner 太鼓 Clemens Vasters Takemany Showfew Christoph Rooms Christoph Rooms Gary Lee Todd, Ph.D. lecercle teachingsagittarian Jorge Lascar mrcharly Christoph Rooms Christian Haugen Sistak Rmonty119 Mark Turner estetika xeno_sapien Chun's Pictures shankar s. Chun's Pictures Christoph Rooms Mark Turner Colin Remas Brown Christoph Rooms Christoph Rooms EyeofJ Christoph Rooms Sistak myglesias Anne & David (Use Albums) Anne & David (Use Albums) Anne & David (Use Albums) Christoph Rooms Sistak Mark Turner Christoph Rooms Anne & David (Use Albums) thibault.bled Art of Adventuring Anne & David (Use Albums) Christoph Rooms agu²! Sistak nurpax Christian Haugen sheiladeeisme tajai Christoph Rooms Christoph Rooms picmasta jamehand Anne & David (Use Albums) Mark Turner up12imagination Edwin Lee (Fallout Media) helloanjana Sistak Christoph Rooms Mark Turner virtualwayfarer Gen Dee Jorge Lascar sctatepdx i_am_shaozhi Christoph Rooms kyle simourd thethirtyfivemm Sistak sheiladeeisme Christoph Rooms shankar s. oRi0n Jorge Lascar David Salguero García keithusc Pigalle virtualwayfarer paularps Artemis Desteredes Christoph Rooms Mark Turner wandalouzy ashabot daveperkes Christian Haugen Jorge Lascar Christian Haugen tonynetone jerryluo0520 Toby Simkin Christian Haugen sheiladeeisme Damien @ Flickr Anne & David (Use Albums) jasoneppink jerryluo0520 TravelingShapy Christian Haugen permanently scatterbrained shankar s. Mark Turner Jorge Lascar Tara Angkor Hotel Christoph Rooms Bo47 txikita69 Christian Haugen Aza Raskin Ephemeral Impressions Immagini 2&3D Khánh Hmoong Roger Gerbig Szfery - FMD - myglesias shootlah! Der Berzerker innlai ShanoPics tdayal Luca Di Ciaccio ashabot dvillaret The Wide Wide World Lena_Ni myglesias Szfery Szfery Ta Viet Hai travfotos innlai Christoph Rooms Christoph Rooms ccdoh1 kyle simourd virtualwayfarer sheiladeeisme ashabot kaleydoscopic permanently scatterbrained jerryluo0520 drburtoni sctatepdx Anne & David (Use Albums) Flashpacking Life Exceed Worldwide cgreb V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O V P R - O

Angkor Vat (en khmer: អង្គរវត្ត), o Angkor Wat, és el temple hindú més gran i també el monument religiós més gran del món. Forma part del complex templari d'Angkor, a Cambodja, que fou inscrit en la llista del Patrimoni de la Humanitat l'any 1992. El temple fou construït pel rei khmer Suryavarman II a principis del segle xii a Yasodharapura (en khmer យសោធរបុរៈ, actualment Angkor), la capital de l'Imperi khmer, com a temple estatal i mausoleu per quan es morís. Trencant amb la tradició xivaista dels sobirans anteriors, Angkor Vat fou dedicat a Vixnu. Es tracta del temple més ben conservat del lloc, i és l'únic que s'ha mantingut com un centre religiós important des de la seva fundació: primer hinduista i després budista. El temple és l'arquetip de l'estil clàssic de l'arquitectura khmer. Ha esdevingut un símbol de Cambodja, apareix en la seva bandera i és l'atracció turística principal del país del sud-est asiàtic. ...Llegeix més

Angkor Vat (en khmer: អង្គរវត្ត), o Angkor Wat, és el temple hindú més gran i també el monument religiós més gran del món. Forma part del complex templari d'Angkor, a Cambodja, que fou inscrit en la llista del Patrimoni de la Humanitat l'any 1992. El temple fou construït pel rei khmer Suryavarman II a principis del segle xii a Yasodharapura (en khmer យសោធរបុរៈ, actualment Angkor), la capital de l'Imperi khmer, com a temple estatal i mausoleu per quan es morís. Trencant amb la tradició xivaista dels sobirans anteriors, Angkor Vat fou dedicat a Vixnu. Es tracta del temple més ben conservat del lloc, i és l'únic que s'ha mantingut com un centre religiós important des de la seva fundació: primer hinduista i després budista. El temple és l'arquetip de l'estil clàssic de l'arquitectura khmer. Ha esdevingut un símbol de Cambodja, apareix en la seva bandera i és l'atracció turística principal del país del sud-est asiàtic.

Angkor Vat combina dues característiques bàsiques de l'arquitectura templària khmer: el temple muntanya i el temple de galeries (aquest darrer posterior i basat en l'arquitectura dravidiana primerenca). El temple fou dissenyat per representar el mont Meru, llar dels deva de la mitologia hindú: dintre del fossat i la paret exterior de 3,6 km de llargada que l'envolta hi ha tres galeries rectangulars, cadascuna construïda a l'interior de l'altra. Al centre del temple s'aixeca un quincunci de torres. A diferència de la majoria de temples angkorians, Angkor Vat s'orienta cap a l'oest; els experts no es posen d'acord sobre el significat que això podria tenir. El temple és admirat a causa de la grandesa i harmonia de la seva arquitectura, els seus extensos baixos relleus i les nombroses devata que n'adornen els murs.

El nom modern, Angkor Vat, significa 'Ciutat del temple' o 'Ciutat de temples' en khmer. Angkor, que significa 'ciutat' o 'capital', és una forma vernacla de la paraula nokor (នគរ), que prové de la paraula sànscrita nagara (नगर). Wat és una paraula khmer que significa 'terra de temples', derivada de la paraula pali vatta (वत्त). Anteriorment, el temple fou conegut com a Preah Pisnulok (Vara Vishnuloka en sànscrit), en honor del títol pòstum del seu propietari.

 El rei Suryavarman II, constructor d'Angkor Vat

Angkor Vat està situat a 5,5 km al nord de la ciutat moderna de Siem Reap, i a curta distància cap al sud i una mica a l'est de la capital anterior, Baphuon. Es troba en una àrea de Cambodja on hi ha un grup important d'estructures antigues. Es tracta de l'atracció més meridional de les que formen Angkor.

El disseny i construcció inicial del temple tingueren lloc durant la primera meitat del segle xii, durant el regnat de Suryavarman II, el qual regnà del 1113 fins ca. 1150. Dedicat a Vixnu, fou construït com el temple estatal del rei i com a ciutat capital. Com que no s'han trobat ni l'estela de la fundació ni cap inscripció contemporània que es refereixi al temple, se'n desconeix el nom original, però pot ser que hagués estat conegut com a «Varah Vishnu-lok» (literalment 'Lloc sant de Vixnu'), en honor de la deïtat que el presidia. Sembla que les obres acabaren poc després de la mort del rei, i una part de la decoració en baixos relleus romangué sense finalitzar.[1] El 1177, aproximadament 27 anys després de la mort de Suryavarman II, Angkor fou saquejat pels txampa, enemics tradicionals dels khmer. A partir d'aquí, l'imperi fou restaurat per un nou rei, Jayavarman VII, que establí una nova capital i un nou temple estatal (Angkor Thom i Bayon, respectivament) uns pocs quilòmetres cap al nord.

A finals del segle xiii, Angkor Vat canvià gradualment d'un ús hinduista a un de budista theravada, que encara continua en l'actualitat. Angkor Vat és inusual entre els temples d'Angkor perquè, tot i que, d'alguna manera, després del segle xvi fou descuidat, mai fou abandonat completament; la seva preservació es degué, en part, al fet que el fossat el proveí de protecció contra la invasió vegetal de la jungla.[2]

Un dels primers visitants occidentals del temple fou António da Madalena, un monjo portuguès que el visità l'any 1586 i que digué que «és una construcció tan extraordinària que no és possible descriure-la per escrit, especialment perquè no n'hi ha cap de similar en tot el món. Té torres i decoració i tots els refinaments que el geni humà pot concebre».[3] A mitjan segle xix el temple fou visitat pel naturalista i explorador francès Henri Mouhot, el qual popularitzà el lloc en Occident gràcies a la publicació de les notes de viatge, en què escrigué:[4]

« Un d'aquests temples –un rival del de Salomó, i erigit per algun antic Miquel Àngel– podria tenir un lloc honorable al costat dels nostres edificis més bonics. És més grandiós que qualsevol que ens hagin deixat els grecs o els romans, i presenta un trist contrast a l'estat de barbàrie al qual està sotmesa actualment la nació. » — Henri Mouhot

Mouhot, igual que altres visitants occidentals, trobà difícil creure que els khmers haguessin pogut construir el temple, i el datà incorrectament dels voltants de la mateixa era que Roma. La història veritable d'Angkor Vat es desxifrà tan sols gràcies a evidències estilístiques i epigràfiques acumulades durant els subsegüents treballs de neteja i restauració duts a terme en tot el jaciment arqueològic d'Angkor. No hi havia cap mena de llars o cases ordinàries ni cap mena de signes d'assentaments, incloent-hi utensilis de cuina, armes o objectes de vestir que se solen trobar en jaciments arqueològics antics.[5]

 
Façada d'Angkor Wat, il·lustració d'Henri Mouhot
 
Postal francesa sobre Angkor Wat del 1911

Angkor Vat necessità una restauració considerable durant el segle xx, que principalment consistí en l'extracció de la terra i vegetació acumulades.[6] Els treballs foren interromputs per la guerra civil i el control dels khmers roigs del país durant les dècades de 1970 i 1980, però el temple sofrí relativament poc dany durant aquest període: només el pillatge i la destrucció de majoritàriament estàtues postangkorianes.[7]

El temple és un important símbol de Cambodja. Una il·lustració d'Angkor Vat forma part de la bandera del país des de la introducció de la primera versió, ca. 1863.[8] Tanmateix, des d'una perspectiva històrica —i fins i tot transcultural— més àmplia, el temple d'Angkor Vat no va esdevenir un símbol de l'orgull nacional sui generis sinó que va estar inscrit en un procés politicocultural més ampli de creació de patrimoni cultural colonial francès en el qual el lloc original del temple fou presentat en exposicions universals i franceses a París i Marsella entre 1889 i 1937.[9]

El llegat artístic d'Angkor Vat i d'altres monuments khmer de la regió d'Angkor van fer que França «adoptés» directament Cambodja com a protectorat l'11 d'agost de 1863 i envaís Siam per prendre el control de les ruïnes. Això va fer que ràpidament Cambodja reclamés terres del racó nord-oest del país, el qual havia estat sota control siamès (tailandès) des del 1351 o, segons altres fonts, des del 1431.[10] Cambodja s'independitzà de França el 9 de novembre de 1953 i ha controlat Angkor Vat des d'aquell moment.

Durant la Guerra del Vietnam, el cap d'estat Norodom Sihanouk va acollir Jacqueline Kennedy a Cambodja per complir el seu «desig de tota la vida de veure Angkor Vat».[11]

Vídeo del World Monuments Fund sobre la conservació d'Angkor Vat

El Servei Arqueològic de l'Índia va dur a terme treballs de restauració al temple entre el 1986 i el 1992.[12] Des dels anys 1990, Angkor Vat ha estat objecte d'esforços de conservació continus i també ha vist un increment massiu del turisme. El temple és part del complex d'Angkor, Patrimoni de la Humanitat (establert el 1992); gràcies a això, s'han obtingut fons econòmics i s'ha estimulat al govern cambotjà a protegir el lloc.[13] El German Apsara Conservation Project (GACP) està treballant en la preservació de les devata i d'altres baixos relleus que decoren el temple. L'estudi de l'organització determinà que al voltant d'un 20% de les devata estaven en un estat molt pobre, bàsicament a causa de l'erosió natural i de la deterioració de la pedra, però també en part a causa de restauracions anteriors.[14] Altres treballs consisteixen en la reparació de trossos d'estructura esfondrats i la prevenció de més esfondraments: per exemple, la façana oest del nivell superior està apuntalada amb bastides des del 2002,[15] i un equip japonès completà la restauració de la biblioteca nord del recinte exterior el 2005.[16] La World Monuments Fund començà els treballs de conservació d'una galeria el 2008 després de diversos anys d'estudis sobre el seu estat. El projecte restaurà el sistema de sostre tradicional khmer i eliminà el ciment utilitzat en restauracions anteriors, el qual havia causat l'entrada de sals en l'estructura posterior del baix relleu, la qual cosa descolorí i danyà les superfícies esculpides. La fase principal de l'obra acabà el 2012 i a finals del 2003 s'instal·laran els pinacles del sostre de la galeria.

«Angkor Wat, 1113–1150». The Huntington Archive of Buddhist and Related Art. College of the Arts, The Ohio State University. Arxivat de l'original el 2006-01-06. [Consulta: 1r abril 2013]. Glaize, The Monuments of the Angkor Group p. 59. Higham, The Civilization of Angkor pàgs. 1–2. Citat a Brief Presentation by Venerable Vodano Sophan Seng (en anglès). Time Life Lost Civilizations series: Southeast Asia: A Past Regained (1995) pàgs. 67-99. Glaize p. 59. Autoritat APSARA, The Modern Period: The war. Cambodia a Flags of the World (en anglès) Falser, Michael. «Krishna and the Plaster Cast. Translating the Cambodian Temple of Angkor Wat in the French Colonial Period». uni-heidelberg.de, 2011. Arxivat de l'original el 2012-02-10. [Consulta: 1r abril 2013]. Edwards, Penny. Cambodge: The Cultivation of a Nation, 1860–1945, 2007. ISBN 978-0-8248-2923-0.  «Jacqueline Kennedy's 1967 visit to Angkor Wat». Arxivat de l'original el 2013-06-01. [Consulta: 1r abril 2013]. «Activities Abroad#Cambodia». Servei Arqueològic de l'Índia. Hing Thoraxy, Achievement of "APSARA" Arxivat 2001-03-03 a Wayback Machine. German Apsara Conservation Project Arxivat 2005-02-05 a Wayback Machine., Conservation, Risk Map, p. 2. «Infrastructures in Angkor Park». Yashodhara no. 6: January – June 2002. Autoritat APSARA. «The Completion of the Restoration Work of the Northern Library of Angkor Wat». Autoritat APSARA, 03-06-2005. Arxivat de l'original el 9 de maig 2008. [Consulta: 25 abril 2013].
Fotografies de:
Manfred Werner (talk · contribs) - CC BY-SA 3.0
Statistics: Position (field_position)
1105
Statistics: Rank (field_order)
60239

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
735621894Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 7411

Google street view

On puc dormir a prop de Angkor Vat ?

Booking.com
393.466 visites en total, 8.798 Llocs d'interès, 394 Destinacions, 58 visites avui.