စန္ဒာမုနိစေတီ(မန္တလေး)

( Sandamuni Pagoda )

.ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ (ﻡﺮﮔﻮﻠﯿﮐ 18563.2) ﺪﻧﻮﭘ 40924.8 ﻪﻤﺴﺠﻣ ﻥﺯﻭ .ﺪﺷ ﻪﺘﺷﺍﺩﺮﺑ ﺍﺭﻮﭘﺍﺭ

.ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ (ﻡﺮﮔﻮﻠﯿﮐ 18563.2) ﺪﻧﻮﭘ 40924.8 ﻪﻤﺴﺠﻣ ﻥﺯﻭ .ﺪﺷ ﻪﺘﺷﺍﺩﺮﺑ ﺍﺭﻮﭘﺍﺭ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
2931
Statistics: Rank
41861

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
8472951636991 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Sandamuni Pagoda ?

Booking.com
520.330 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 1.371 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.