پادشاهی‌خواهی در ایران

پادشاهی‌خواهی ایرانی یا سلطنت‌طلبی ایرانی پشتیبانی از بازیابی پادشاهی مشروطه در ایران است که در پی انقلاب ۱۳۵۷ منسوخ شد.

مقصدها