ប្រាសាទកោះកេរ

( Koh Ker )

ﺮﮐ ﻩﻮﮐ (ﯼﺮﻤﺧ: ប្រាសាទកោះកេរ្ដិ៍،

ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﻬﺷ ﻦﯾﺍ ﺯﺍ ﺎﻫ ﻪﺒﯿﺘﮐ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﺮﻤﺧ ﯼﺭﻮﺗﺍﺮﭙﻣﺍ ﻢﻬﻣ ﯼﺎﻫﺮﻬﺷ ﺯﺍ ﯽﮑﯾ ﯼﺯ

ﻡﺭﺎﻬﭼ ﻥﺎﻣﺭﻭﺎﯾﺎﺟ ﻥﺎﻣﺯ ﺭﺩ، ﺮﮐ ﻩﻮﮐ ﮏﺒﺳ ﺪﻨﯾﺁ ﯽﻣ ﺏﺎﺴﺣ ﻪﺑ ﯼﺩﺯﺩ ﺮﻨﻫ ﺮﺿﺎ

ﯽﻣ ﻥﺎﻧﺎﻤﻬﻣ ﻭ ﺩﺭﺍﺩ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﭗﯾﺭ ﻢﯿﺳ ﺎﺑ ﻢﯿﻧ ﻭ ﺖﻋﺎﺳ ﻭﺩ ﺩﻭﺪﺣ ﺖﯾﺎﺳ ﻦﯾﺍu200cﺭﺩ ﺪ

ﺩﺭﺍﺩ ﺭﺍﺮﻗ ﻮﮑﺴﻧﻮﯾ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺙﺍﺮﯿﻣ ﺖﻗﻮﻣ ﺖﺳﺮﻬﻓ ﺭﺩ ﺮﮐ ﻩﻮﮐ ﺖﯾﺎﺳ 1992 ﻝﺎﺳ ﺯﺍ.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
thomaswanhoff - CC BY-SA 2.0
Position
5290
Rank
84

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
7649385211467 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view