Székely Land

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ Székely Land

ﻦﯿﻣﺯﺮﺳ Székely ﺎﯾ Szeklerland (ﯽﻧﺎﺘﺳﺭﺎﺠﻣ: Sz

ﻡﺎﻧ ،ﻞﺻﺍ ﺭﺩ ﯽﻠﮑِﺳِ ﻦﯿﻣﺯﺮﺳ ﻥﺍﺩﺮﮔﺩﻮﺧ ﯼﺎﻫ ﯽﺳﺮﮐ .ﺩﺮﮐ ﯽﻣ ﻩﺭﺎﺷﺍ ﺎﯿﻧﺍﻮﻠﯿﺴ

ﺶﺨﺑ ﻭ ﺎﯿﻧﺍﻮﻠﯿﺴﻧﺍﺮﺗ ﺎﺑ ﻩﺍﺮﻤﻫu200cﻦﯿﻣﺯﺮﺳ ،ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﺠﻣ ﯽﻗﺮﺷ ﯼﺎﻫ Székely ﻦﯿﻣﺯﺮ

ﺶﺨﺑ ،ﺵﺭﻮﻣﻮﮔﺭﺎﺗ ﯽﺘﺨﺘﯾﺎﭘ ﺎﺑ ،ﺭﺎﯿﮔﺎﻣ ﺭﺎﺘﺨﻣﺩﻮﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻡﺎﻧ ﺖﺤﺗu200cﻦﯿﻣﺯﺮﺳ ﺯﺍ

ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﯽﻧﺎﻣﻭﺭ ﻞﺧﺍﺩ ﺭﺩ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾﺍ ﯼﺍﺮﺑ ﯼﺭﺎﺘﺨﻣﺩﻮﺧ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳﺩ ﻑﺪﻫ ﺎﺑ ﯽﻨﯿ

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ Székely Land

ﻝﻮﭘ ﺪﺣﺍﻭ:
ﺱﺎﻤﺗ ﺪﮐ:
ﯽﺘﻧﺮﺘﻨﯾﺍ ﻪﻨﻣﺍﺩ:
ﯽﮔﺪﻨﻧﺍﺭ ﺖﻤﺳ:
ﺖﯿﻌﻤﺟ:
ﻩﺯﻮﺣ: km2

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Székely Land ?

Booking.com
234.601 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 7.484 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 325 مقصدها, 232 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.