ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ فریزلند (سرزمین)

فریزلند (Frisia) سرزمین ساحلی است که در جنوب شرقی دریای شمال قرار دارد. بیشتر خاک این سرزمین واقع در کشور هلند است. در گذشته این سرزمین متعلق به امپراطوری آلمان بود.

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ فریزلند (سرزمین) ?

Booking.com
542.289 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 18 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.