Baloch people

The Baloch หรือ Baluch (Balochi: بلۏچ, romanized: Balòc) เป็นชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ในภูมิภาค Balochistan ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้สุด ของที่ราบสูงอิหร่าน ครอบคลุมประเทศปากีสถาน อิหร่าน และอัฟกานิสถาน นอกจากนี้ยังมีชุมชนพลัดถิ่น Baloch ในภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งในอินเดีย เติร์กเมนิสถาน และคาบสมุทรอาหรับ

ชาว Baloch ส่วนใหญ่พูดภาษา Balochi ซึ่งเป็นภาษาทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน แม้ว่าจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของ Persosphere ส่วนใหญ่ของ Baloch อาศัยอยู่ในปากีสถาน ประมาณ 50% ของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ Baloch ทั้งหมดอาศัยอยู่ในจังหวัด Balochistan ของปากีสถาน ในขณะที่ 40% ตั้งรกรากอยู่ในเมือง Sindh และจำนวนที่มีนัยสำคัญแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าอาศัยอยู่ในแคว้นปัญจาบของปากีสถาน พวกเขาคิดเป็นเกือบ 3.6% ของประชากรทั้งหมดของปากีสถาน และประมาณ 2% ของประชากรทั้งอิหร่านและอัฟกานิสถาน

Destinations