కోకెమ్

కోకెమ్

కొచెం యొక్క పీఠము మరియు రైన్ల్యాండ్-పాలటినేట్, జర్మనీ కొచెం-Zell జిల్లాలో పెద్ద పట్టణం. కేవలం 5,000 మంది నివాసితులతో, కోచెమ్ కుసెల్ జిల్లాలోని కుసెల్ వెనుక, జర్మనీ యొక్క రెండవ అతి చిన్న జిల్లా సీటుగా వస్తుంది. 7 జూన్ 2009 నుండి, ఇది కోకెమ్ యొక్క వెర్బ్యాండ్స్గేమీండేకు చెందినది.

Photographies by:
michael clarke stuff - CC BY-SA 2.0
Position
95
Rank
2419
6875 contributions, 237 Zones, 4632 Points of interest.