ටොංගපෝරුටු

ටොංගපෝරුටු

ටොංගපරුටු යනු නවසීලන්තයේ උතුරු දූපතේ උතුරු තාරානාකි හි ජනාවාසයකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ මොකාවු සිට කිලෝමීටර් 15 ක් දකුණින් පිහිටි ටොංගපෝරුටු ගඟ අසබඩ පිහිටි රාජ්‍ය මහාමාර්ග 3 හි ය. ටොංගපරුටු නවසීලන්තයේ 'ත්‍රී සිස්ටර්ස්' පාෂාණ සැකැස්ම සහ එහි මාඕරි පෙට්‍රොග්ලිෆ් ගුහා පාෂාණ බිත්තිවලට කැටයම් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, මාඕරි පාෂාණ කැටයම් සහ 'සහෝදරියන් තිදෙනා' තස්මන් මුහුදෙන් නිරන්තරයෙන් ඛාදනය වෙමින් පවතී.

Typology
Position
1790
Rank
18
Photographies by: