කොචෙම්

කොචෙම්

කොචෙම් යනු ජර්මනියේ රයින්ලන්ඩ්-පලටිනේට් හි කොචෙම්-සෙල් දිස්ත්‍රික්කයේ ආසනය සහ විශාලතම නගරයයි. 5,000 කට අධික ජනගහනයක් සිටින කොචෙම්, ජර්මනියේ දෙවන කුඩාම දිස්ත්‍රික් ආසනය ලෙස කුසල් දිස්ත්‍රික්කයේ කුසෙල්ට පිටුපසින් වැටේ. 2009 ජූනි මස 7 සිට, එය Cochem වන Verbandsgemeinde අයත් කර ඇත.

Photographies by:
michael clarke stuff - CC BY-SA 2.0
Position
95
Rank
2419
6873 contributions, 237 Zones, 4631 Points of interest.