බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය

බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය

ඉංදුනීසායාවේ පිහිටි බොරෝබුදූර්, Mendut සහ Pawon නම් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙස නම්කල පන්සල් 3 හැඳින්වීමට යෙදෙන වදනයි.

Typology
Position
900
Rank
23
Photographies by: