आइसल्यान्ड

  • Vatnajökull
  • Vík í Mýrdal

Context of आइसल्यान्ड

आइसल्यान्ड  ( ) (/Ísland/, IPA: [ˈislant]), आधिकारीक नाम: गणतन्त्र आइसल्यान्ड उत्तर युरोपमा अवस्थित टापु हो।


आइसल्यान्ड  ( ) (/Ísland/, IPA: [ˈislant]), आधिकारीक नाम: गणतन्त्र आइसल्यान्ड उत्तर युरोपमा अवस्थित टापु हो।


More about आइसल्यान्ड

Map