ಇತಿಯೋಪಿಯ

Context of ಇತಿಯೋಪಿಯ

(Can't see the fonts?)

ಇತಿಯೋಪಿಯ ಆಫ್ರಿಕ ಖಂಡದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಅಬಿಸಿನಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿ ಆಡಿಸ್ ಅಬಾಬ.

More about ಇತಿಯೋಪಿಯ

Map

Videos