ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್

  • Vatnajökull
  • Vík í Mýrdal

Context of ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್

ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ([Ísland or Lýðveldið Ísland] ) ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ನ ಒಂದು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ. ಯುರೋಪ್ನ ಖಂಡ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ರೆಕ್ಜವಿಕ್.

ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ([Ísland or Lýðveldið Ísland] ) ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ನ ಒಂದು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ. ಯುರೋಪ್ನ ಖಂಡ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ರೆಕ್ಜವಿಕ್.

More about ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್

Map

Videos