• ស្លាក HTML ដែល​អនុញ្ញាត ៖ <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

  តំបន់​បណ្តាញ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​មាតិកា HTML ។ ខណៈ​ពេល​កំពុងរៀន​​ស្វែង​យល់​អំពី​ HTML ទាំង​អស់​អាច​មាន​អារម្មណ៍ថាគួរ​ឲ្យ​ពិបាក​ ចំនែក​រៀន​ស្វែង​យល់​អំពី​របៀប​ប្រើ​ "ស្លាក​" HTML មូល​ដ្ឋាន​បំផុត​មួយ​ផ្នែក​តូច​នោះ​មាន​អារម្មណ៍​ថាងាយ​ ។ តារាង​នេះ​ផ្តល់​នូវ​គំរូ​សម្រាប់​ស្លាក​នីមួយ​ៗ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​លើ​តំបន់​បណ្តាញ​នេះ ។

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​ស្លាក​ អ្នក​វាយ អ្នក​ទទួល
  យុថ្កា​ត្រូវ​​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​តំណ​ទៅ​ទំព័រ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។ <a href="http://www.holamon.cat">Holamon.cat</a> Holamon.cat
  បាន​បញ្ជាក់ <em>បាន​បញ្ជាក់</em> បាន​បញ្ជាក់
  ដិត <strong>ដិត</strong> ដិត
  បាន​យោង​ទៅ <cite>បាន​យោង​ទៅ</cite> បាន​យោង​ទៅ
  សម្រង់​បណ្ដុំ <blockquote>សម្រង់​បណ្ដុំ</blockquote>
  សម្រង់​បណ្ដុំ
  អត្ថបទ​ជា​កូដ​បាន​ដើម្បី​បង្ហាញ​​កូដ​ប្រភព​កម្មវិធី <code>ជាកូដ</code> ជាកូដ
  បញ្ជី​គ្មាន​លំដាប់ - ប្រើ <li> ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ធាតុ​បញ្ជី​នីមួយៗ <ul> <li>​ធាតុ​ទីមួយ</li> <li>​ធាតុ​ទីពីរ</li> </ul>
  • ​ធាតុ​ទីមួយ
  • ​ធាតុ​ទីពីរ
  បញ្ជី​មាន​​លំដាប់ - ប្រើ <li> ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ធាតុ​បញ្ជី​នីមួយៗ <ol> <li>​ធាតុ​ទីមួយ</li> <li>​ធាតុ​ទីពីរ</li> </ol>
  1. ​ធាតុ​ទីមួយ
  2. ​ធាតុ​ទីពីរ
  គ្មាន​ជំនួយ​​បាន​ផ្តល់​សម្រាប់​ស្លាក li ​។
  បញ្ជី​និយមន័យ​គឺ​ដូច​គ្នា​នឹង​បញ្ជី​របស់ HTML ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែរ ។ <dl> ចាប់ផ្ដើម​បញ្ជី​និយមន័យ <dt> ចាប់ផ្ដើម​ពាក្យ​និយមន័យ និង <dd> ចាប់ផ្ដើម​សេចក្តី​ពិពណ៌នា​និយមន័យ ។ <dl> <dt>​ពាក្យ​ទីមួយ</dt> <dd>​និយមន័យ​ទីមួយ</dd> <dt>​ពាក្យ​ទីពីរ</dt> <dd>​និយមន័យ​ទីពីរ</dd> </dl>
  ​ពាក្យ​ទីមួយ
  ​និយមន័យ​ទីមួយ
  ​ពាក្យ​ទីពីរ
  ​និយមន័យ​ទីពីរ
  គ្មាន​ជំនួយ​​បាន​ផ្តល់​សម្រាប់​ស្លាក dt ​។
  គ្មាន​ជំនួយ​​បាន​ផ្តល់​សម្រាប់​ស្លាក dd ​។
  ក្បាល <h2>ចំណងជើង​រង​</h2>

  ចំណងជើង​រង​

  ក្បាល <h3>​ចំណងជើង​រង​បី</h3>

  ​ចំណងជើង​រង​បី

  ក្បាល <h4>​ចំណងជើង​រង​បួន</h4>

  ​ចំណងជើង​រង​បួន

  ក្បាល <h5>​ចំណងជើង​រងប្រាំ</h5>
  ​ចំណងជើង​រងប្រាំ
  ក្បាល <h6>​ចំណងជើង​រងប្រាំមួយ</h6>
  ​ចំណងជើង​រងប្រាំមួយ

  តួ​អក្សរ​ចម្លែក​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ដោយ​គ្មាន​បញ្ហា​កើត​ឡើង ។

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  សេចក្តី​ពិពណ៌នា​តួអក្សរ អ្នក​វាយ អ្នក​ទទួល
  សញ្ញា & &amp; &
  ​ធំជាង &gt; >
  ​តូចជាង &lt; <
  សញ្ញា​​សម្រង់ &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • គ្មា​នស្លាក​ HTML ​ត្រូវ​បានអនុញ្ញាត ។
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.