روسیه اروپایی

Context of روسیه اروپایی

بخش اروپایی روسیه یا روسیه اروپایی بخشی از کشور روسیه است که در قاره اروپا واقع است. این بخش از روسیه، حدود ۲۵٪ از مساحت این کشور را در بر می‌گیرد. بخش اروپایی روسیه ۷۷٪ از جمعیت روسیه را در خود جای داده‌است (یعنی حدود ۱۱۰ میلیون نفر از ۱۴۴ میلیون نفر). بخش اروپایی روسیه، مساحتی در حدود ۴ میلیون کیلومتر مربع دارد. تراکم جمعیتی آن ۲۷٫۵ نفر به ازای هر کیلومتر مربع است.

بخش اروپایی روسیه یا روسیه اروپایی بخشی از کشور روسیه است که در قاره اروپا واقع است. این بخش از روسیه، حدود ۲۵٪ از مساحت این کشور را در بر می‌گیرد. بخش اروپایی روسیه ۷۷٪ از جمعیت روسیه را در خود جای داده‌است (یعنی حدود ۱۱۰ میلیون نفر از ۱۴۴ میلیون نفر). بخش اروپایی روسیه، مساحتی در حدود ۴ میلیون کیلومتر مربع دارد. تراکم جمعیتی آن ۲۷٫۵ نفر به ازای هر کیلومتر مربع است.

More about روسیه اروپایی

نقشه

Videos