قوم بربر

Context of قوم بربر

بربرها یا آمازیغ‌ها گروهی قومی و بومی مناطق شمال آفریقا، به‌ویژه در اقوام مراکش، الجزایر، صحرای غربی، تونس و لیبی هستند. اغلب مردم جهان به علت پیشینه این قوم آنها را قومی وحشی و اهل کشتار و حمله جمعی به انسانها میدانند.

More about قوم بربر

نقشه