Thracian Tomb of Kazanlak

ﮎﻼﻧﺍﺯﺎﮐ ﯽﯾﺎﯿﮐﺍﺮﺗ ﺮﺒﻗ (ﯼﺭﺎﻐﻠﺑ: ﺎﯿﮐﺍﺮﺗ ﻩﺮﺒﻘﻣ

ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﺖﻓﺎﯾ ﺎﯿﮐﺍﺮﺗ ﻑﺍﺮﺷﺍ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﺯﺍ ﻩﺮﺒﻘﻣ ﺭﺍﺰﻫ ﺯﺍ ﺶﯿﺑ ﻥﺁ

ﯽﻣﺮﺑ ﺩﻼﯿﻣ ﺯﺍ ﻞﺒﻗ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﻥﺮﻗ ﻪﺑ ﯽﺨﯾﺭﺎﺗ ﯼﺎﻨﺑ ﻦﯾﺍ ﺖﻣﺪﻗu200cﯽﺷﺎﻘﻧ .ﺩﺭﺍﺩ ﺭﺍﺮ

ﯽﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﺍﺭ ﻪﺘﺴﺸﻧ ﯽﺟﻭﺯ ﻩﺮﺒﻘﻣ ﻦﯾﺍ ﺭﺩ ﯼﺪﺒﻨﮔ ﯼﺭﺍﻮﯾﺩ ﻪﺸﻘﻧu200cﭻﻣ ﻪﮐ ﺪﻫﺩu200c

ﯽﺷﺎﻘﻧ ﻆﻔﺣ ﯼﺍﺮﺑu200cﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﻡﻮﻤﻋ ﯽﺳﺮﺘﺳﺩ ﯼﺍﺮﺑ ﻥﺁ ﯽﮑﯾﺩﺰﻧ ﺭﺩ ﻖﯿﻗﺩ ﻭ ﻞ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
2825
Statistics: Rank
42441

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
2516349876642 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Thracian Tomb of Kazanlak ?

Booking.com
517.323 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.229 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 61 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.