قایم‌باشک

قایم باشک (قایم موشک، قایم شدنک یا چشم گیرک) در فارسی افغانستان چشم‌پُتَکان، یک بازی است که در آن چند تن پنهان می‌شوند تا کسی پیدایشان کند. این بازی بیشتر در یک میدان باز انجام می‌شود و می‌تواند هر اندازه بازیکن داشته باشد.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
114
Statistics: Rank
421673

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
6438172593572 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ قایم‌باشک ?

Booking.com

ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﯼﺭﺎﮐ ﻪﭼ ﯽﮑﯾﺩﺰﻧ ﺭﺩ قایم‌باشک ?

529.633 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.232 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 1.505 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.