هرم خفرع

( Piràmide de Khefren )
Orrling - CC BY-SA 3.0 jjjj56cp G · RTM ER's Eyes - Our planet is beautiful. G · RTM ER's Eyes - Our planet is beautiful. orientalizing orientalizing orientalizing Jorgepevet orientalizing ER's Eyes - Our planet is beautiful. pyramidtextsonline ER's Eyes - Our planet is beautiful. orientalizing orientalizing pyramidtextsonline ER's Eyes - Our planet is beautiful. ER's Eyes - Our planet is beautiful. pyramidtextsonline pyramidtextsonline pyramidtextsonline orientalizing xlynx orientalizing Dissonancefalling orientalizing orientalizing G · RTM pyramidtextsonline archer10 (Dennis) Maclobster Jorgepevet ER's Eyes - Our planet is beautiful. archer10 (Dennis) archer10 (Dennis) ER's Eyes - Our planet is beautiful. www.holgersbilderwelt.de khalid almasoud Gwenaël Piaser pyramidtextsonline youngrobv NASA's Marshall Space Flight Center archer10 (Dennis) pyramidtextsonline orientalizing NASA's Marshall Space Flight Center pyramidtextsonline Obama White House Archived D-Stanley [ALHanouf _ Photography's] kairoinfo4u pyramidtextsonline RaKra42 Cornell University Library archer10 (Dennis) pyramidtextsonline ali eminov AdamCohn Vainsang archer10 (Dennis) AdamCohn Xevi V pyramidtextsonline pyramidtextsonline kairoinfo4u Cornell University Library pyramidtextsonline The National Archives UK D-Stanley ER's Eyes - Our planet is beautiful. w_lemay pyramidtextsonline pyramidtextsonline pyramidtextsonline Siddhi pyramidtextsonline Saf' Maclobster Nate Loper • #ArizonaGuide ️ Prashanth S pyramidtextsonline Tjflex2 mttsndrs w_lemay Maclobster Carlos Bustamante Restrepo isawnyu Tjflex2 profzucker pyramidtextsonline The Gallen-Kallela Museum umbertodpc pyramidtextsonline pyramidtextsonline Ninara31 kairoinfo4u doneastwest travfotos w_lemay daves_archive _inactive at current time w_lemay pyramidtextsonline travfotos travfotos Michael Foley Photography profzucker Tjflex2 The Gallen-Kallela Museum Dissonancefalling dungodung guillenperez pyramidtextsonline pyramidtextsonline Jorge Lascar Tjflex2 pyramidtextsonline www.mgaylard.co.uk and thanks for looking Prashanth S Tjflex2 travfotos isawnyu umbertodpc Udax guillenperez Darren Krape Tjflex2 w_lemay travfotos isawnyu George M. Groutas Sierragoddess w_lemay w_lemay isawnyu archer10 (Dennis) Alun Salt w_lemay Gary Lee Todd, Ph.D. A.M. Kuchling kairoinfo4u Panegyrics of Granovetter George M. Groutas isawnyu Dissonancefalling w_lemay pyramidtextsonline bobthemagicdragon isawnyu w_lemay isawnyu Sebastian Anthony isawnyu ianloic Tjflex2 isawnyu HannahPethen a rancid amoeba w_lemay HannahPethen Templar1307 falsafat Tjflex2 anaru isawnyu Tjflex2 w_lemay w_lemay daves_archive _inactive at current time StarryEarth Sierragoddess upyernoz “Caveman Chuck” Coker isawnyu kairoinfo4u isawnyu NASA Johnson vanhookc pyramidtextsonline kairoinfo4u ianloic Tjflex2 stusmith_uk w_lemay w_lemay umbertodpc Darren Krape kairoinfo4u kairoinfo4u twiga-swala kairoinfo4u kairoinfo4u travfotos kairoinfo4u StarryEarth Bs0u10e0 kairoinfo4u DOS82 pyramidtextsonline kairoinfo4u Ankur Panchbudhe dungodung Gary Lee Todd, Ph.D. kairoinfo4u StarryEarth bandarji kairoinfo4u HannahPethen kairoinfo4u HannahPethen ironmanixs twiga-swala Thiophene_Guy HannahPethen bobthemagicdragon twiga-swala To Uncertainty And Beyond NASA Johnson Moody Man dungodung w_lemay w_lemay Darren Krape HannahPethen Carlos Bustamante Restrepo daves_archive _inactive at current time Andrea Kirkby Russell_Darling w_lemay kairoinfo4u twiga-swala HannahPethen HannahPethen HannahPethen w_lemay Dan Lundberg ASaber91 skinnydiver Whatknot daves_archive _inactive at current time w_lemay HannahPethen twiga-swala ninahale HannahPethen w_lemay w_lemay bobthemagicdragon daves_archive _inactive at current time kairoinfo4u Rick Collier w_lemay kairoinfo4u A.M. Kuchling kairoinfo4u kairoinfo4u HannahPethen kairoinfo4u kairoinfo4u kairoinfo4u kairoinfo4u kairoinfo4u atkinson000 upyernoz w_lemay kairoinfo4u kairoinfo4u kairoinfo4u kairoinfo4u w_lemay Gary Lee Todd, Ph.D. kairoinfo4u kairoinfo4u A.M. Kuchling kairoinfo4u w_lemay kairoinfo4u w_lemay Nickmard Khoey Historical Archive kairoinfo4u Scott SM Sierragoddess washingtonydc w_lemay HannahPethen twiga-swala ninahale Carlos Bustamante Restrepo w_lemay w_lemay Thiophene_Guy w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay Ranil Andrea Kirkby upyernoz twiga-swala DJMcCrady Gary Lee Todd, Ph.D. diffendale Jorge Lascar Thomas Huston w_lemay Carlos Bustamante Restrepo Notre Dame Architecture Library gsz arch2452 Andrea Kirkby w_lemay w_lemay Gary Lee Todd, Ph.D. Ninara31 w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay Rick Collier w_lemay akhenatenator w_lemay runintherain w_lemay w_lemay jaybergesen josem.rus The Brit_2 w_lemay Viator.com w_lemay Sierragoddess w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay Scott SM Kodak Agfa w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay Mohd Azli Abdul Malek Rick Collier only_point_five Kodak Agfa runintherain BillBl w_lemay w_lemay Kodak Agfa twiga-swala Kodak Agfa w_lemay Templar1307 w_lemay w_lemay w_lemay w_lemay twiga-swala Gary Lee Todd, Ph.D. w_lemay bhumanidades w_lemay patrick colgan w_lemay w_lemay w_lemay future15pic future15pic w_lemay w_lemay w_lemay Gary Lee Todd, Ph.D. Believe Creative Michael Tinkler w_lemay kawanet twiga-swala Travis S. DJMcCrady Dan Lundberg A.M. Kuchling Andrea Kirkby w_lemay Gary Lee Todd, Ph.D. Mohd Azli Abdul Malek samizdat_thom w_lemay @bastique upyernoz eltpics Mohd Azli Abdul Malek The Brit_2 nathanh100 Panegyrics of Granovetter Magalie L'Abbé DJMcCrady future15pic future15pic gsz jaybergesen macloo Mohd Azli Abdul Malek killkudzu jubaluba2012 benjetpascal01 State Library Victoria Collections TrevorLowe travfotos jaybergesen cliff.hellis future15pic future15pic gsz future15pic future15pic Jonah Bettio Ghintang jaybergesen arch2452 NH53 future15pic vitlöek romsrini Templar1307 Gary Lee Todd, Ph.D. zrim DJMcCrady Gary Lee Todd, Ph.D. @bastique Templar1307 cliff.hellis DJMcCrady To Uncertainty And Beyond future15pic future15pic StartAgain future15pic To Uncertainty And Beyond gsz gsz Moody Man @bastique Templar1307 Panegyrics of Granovetter Troels Myrup benjetpascal01 jaybergesen gsz DJMcCrady Gary Lee Todd, Ph.D. Jon Gudorf Photography Mohd Azli Abdul Malek ^ Johnny future15pic StartAgain Mohd Azli Abdul Malek future15pic cliff.hellis gsz Moody Man discopalace future15pic future15pic TrevorLowe The Brit_2 future15pic future15pic future15pic Penn State Libraries Pictures Collection Moody Man gsz Jorge Lascar ClifB trp0 gsz future15pic StevenTong trp0 gsz To Uncertainty And Beyond gsz To Uncertainty And Beyond gsz future15pic ali eminov SamanthaSchwartz G · RTM Museum of Photographic Arts Collections pyramidtextsonline kairoinfo4u zolakoma kudumomo washingtonydc w_lemay alanosaur Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 kairoinfo4u Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Thomas Huston Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 aymanfadel Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307 Templar1307

La piràmide de Khefren és la segona gran piràmide de la zona de Giza (Gizeh). Fou construïda pel faraó Khefren. A la mort de Kheops, el faraó de la gran piràmide, el seu fill i successor, Djedefre, va establir la necròpolis a Abu Rawash, a uns 8 km més al nord, però el seu germà Khefren va retornar a Giza. La seva piràmide segueix una línia diagonal perfecta amb la del seu pare, de la que se situa al nord-est. A primera vista la piràmide sembla la més gran que la de Kheops (ja que està construïda en un lloc més aixecat) però tot i que el vèrtex conserva el recobriment calcari, és tres metres més petita (136 metres, per 139 la de Kheops).

A l'est de la piràmide hi ha el temple de la Vall amb un llac artificial connectat amb el temple funerari. El sistema de capelles emprat per Snofru a Dashur va esdevenir un temple petit amb Kheops però amb Khefren va esdevenir una gran construcció que després fou tradicionalment incorporada a les piràmides. Al sud hi ha una petita piràm...Llegeix més

La piràmide de Khefren és la segona gran piràmide de la zona de Giza (Gizeh). Fou construïda pel faraó Khefren. A la mort de Kheops, el faraó de la gran piràmide, el seu fill i successor, Djedefre, va establir la necròpolis a Abu Rawash, a uns 8 km més al nord, però el seu germà Khefren va retornar a Giza. La seva piràmide segueix una línia diagonal perfecta amb la del seu pare, de la que se situa al nord-est. A primera vista la piràmide sembla la més gran que la de Kheops (ja que està construïda en un lloc més aixecat) però tot i que el vèrtex conserva el recobriment calcari, és tres metres més petita (136 metres, per 139 la de Kheops).

A l'est de la piràmide hi ha el temple de la Vall amb un llac artificial connectat amb el temple funerari. El sistema de capelles emprat per Snofru a Dashur va esdevenir un temple petit amb Kheops però amb Khefren va esdevenir una gran construcció que després fou tradicionalment incorporada a les piràmides. Al sud hi ha una petita piràmide subsidiària però no correspon a la reina. Segurament l'esfinx, al nord de la calçada del temple de la vall, tenia una part rellevant en el culte funerari del rei.

Fotografies de:
Orrling - CC BY-SA 3.0
Statistics: Position (field_position)
109
Statistics: Rank (field_order)
311405

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
134625879Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 2711

Google street view

On puc dormir a prop de Piràmide de Khefren ?

Booking.com
394.732 visites en total, 8.846 Llocs d'interès, 394 Destinacions, 70 visites avui.