Chamamé

ﻲﻣﺎﻣﺎﺷ (ﺏﺍﺮﻄﺿﺍ ، ﺏﺰﺣ :ـﻟ ﻲﻧﺍﺭﺍﻮﻏ) 2018 ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﻦﻴﺘﻨﺟﺭﻷﺍ ﻪﺘﺤﺷﺭ ﻥﺃ

ﻥﺇ Chamamé ، ﻞﺻﻷﺍ ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟﺍ schottische ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﻘﻄ

ﻲﻓ ﺓﺯﺭﺎﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ Chamamé ، Teresa Parodi ﻭ Transit Cocomaro

ﻦﻛﺎﻣﻷﺍ